UMTS-masten

Werkgroep UMTS-masten

Contactpersoon: Sjanien Smit

Doelgroep: Volwassen wijkbewoners

Activiteit: Bewerkstelligen van een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van de straling van UMTS-masten

UMTS-mast aan de Graaf WaltgerlaanBegin 2007 heeft T-Mobile op een flat aan de Graaf Waltgerlaan twee UMTS-zendmasten geplaatst. Omdat deze masten lager zijn dan veertig meter, was geen bouwvergunning nodig. Wel was de eigenaar van de flat, de SCW, verplicht de bewoners om toestemming te vragen. Plaatsing van de mast kon alleen worden tegengehouden als 51 procent van de bewoners actief bezwaar maakte. Veel bewoners van de flat hadden echter de instemmingsformulieren die hen waren toegestuurd, niet goed begrepen.

Schadelijkheid niet onaannemelijk
Stichting Hertogenwijk heeft in april 2007 een informatieavond gehouden waar verschillende deskundigen spraken over de mogelijke risico's voor onze gezondheid. De conclusie die zij hieruit heeft getrokken, is dat we er niet van mogen uitgaan dat de straling van UMTS-masten onschadelijk is. Het is niet bewezen dat ze schadelijk is, maar schadelijkheid is niet onaannemelijk en de veilgheid van de masten valt evenmin te bewijzen.

Een TNO-onderzoek uit 2004 toont aan dat veel mensen die aan UMTS-straling zijn blootgesteld, klachten hebben: moeheid, nervositeit, hoofdpijn, schrikachtigheid, gespannenheid, tintelingen, slapte, concentratie­stoornissen, ongeduldigheid en slapeloosheid. Ook de Rijksoverheid twijfelt aan de onschadelijkheid. VROM-minister Cramer heeft in juni 2007 het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid ingesteld. Dit platform had een budget van 16,6 miljoen euro om gedurende acht jaar onderzoek te laten verrichten naar de effecten van de straling.

Gezondheidseffecten op lange termijn onbekend
In april 2007 hadden al bijna zeventig Nederlandse gemeenten beperkingen gesteld aan de plaatsing van UMTS-masten. Zij beroepen zich op het voorzorgsbeginsel: elke gemeente heeft de wettelijke verplichting de gezondheid van haar burgers te stimuleren en te beschermen. Na de informatieavond heeft Stichting Hertogenwijk de gemeente opgeroepen hun voobeeld te volgen, zo lang niets bekend is over de gezondheidsefffecten op de lange termijn. Als de zendmasten alleen toegelaten worden buiten de woonwijken, is de ontvangst van mobiele telefoons nog steeds uitstekend.

De gemeente heeft aan deze oproep geen gehoor gegeven. Wel heeft zij de GGD advies gevraagd over de communicatie. De gemeente liet ons het volgende weten.

"De betrokkenheid van de gemeente bij plaatsing hangt af van de mast. Bij masten waarbij een bouwvergunning nodig is, geldt een inspraakprocedure. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. In dat geval kan de gemeente zorgdragen voor een goede communicatie met omwonenden en de GGD vragen te communiceren over de gezondheidseffecten. (....) De ervaring is dat informatieverstrekking over UMTS-zendmasten aan de algehele bevolking tot onrust kan leiden. Dit is dan ook de reden dat wordt geadviseerd niet tot informatieverstrekking onder de gehele bevolking van Tiel over te gaan, maar deze te beperken tot situaties waarin daadwerkelijk van (naderende) plaatsing sprake is."

Dit advies is overgenomen door de gemeenteraad.

Betere voorlichting nodig
Stichting Hertogenwijk betreurt het dat de gemeente dit vrijblijvende standpunt inneemt. Bij masten lager dan veertig meter (boven het dak van het desbetreffende gebouw) is immers helemaal geen bouwvergunning nodig. De gemeente zou beter opkomen voor onze gezondheidsbelangen door actief met een voorlichtingsprogramma naar buiten te treden. Alleen op basis van uitgebreide informatie kunnen de betrokkenen een weloverwogen oordeel vormen.

Om aan de behoefte aan informatie tegemoet te komen, verwijst Stichting Hertogenwijk naar het Antennebureau en Stop UMTS.